Thái Hữu Văn
 • Thái Hữu Văn
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư Đảng bộ - Hiệu Trưởng
 • 02623700229
 • thaihuuvan@gmail.com
Dương Trọng Chinh
 • Dương Trọng Chinh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 02623700778
Lộ Quốc Thái
 • Lộ Quốc Thái
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Bí thư Đảng bộ - Phó Hiệu Trưởng
 • 02623704989
 • loquocthai@gmail.com